Werkwijze

Intakegesprek

Na doorverwijzing of individuele aanmelding volgt er een intakegesprek. Tijdens dit verkennende gesprek kijken we naar de zorgbehoefte en de hulpvraag van de cliënt.

Observatieperiode

Na het intakegesprek volgt er een observatieperiode van twee sessies. De observatieperiode is bedoeld om de hulpvraag helder te krijgen en om één of meerdere doelen op te stellen voor het behandelplan. Daarna ontvangt de cliënt en/of verwijzer een observatierapportage die we samen evalueren.

Behandelplan en behandelfase

Op het moment dat er een indicatiestelling voor muziektherapie is wordt er een behandelplan opgesteld waarin we zorgvuldig de doelen van de therapie opstellen. We bespreken met u  hoe we aan deze doelen gaan werken.
Tijdens de behandelfase vindt er een tussenevaluatie plaats. Afhankelijk van het therapieproces worden de doelen aangepast of bijgesteld.

Afrondingsfase en eindevaluatie

Wanneer de doelen behaald zijn en aan de hulpvraag is voldaan, wordt de muziektherapie afgerond. De cliënt en/of verwijzer ontvangen de behandelrapportage. Deze bespreken we tijdens de eindevaluatie.